general terms

general terms

Общи условия за ползване на уеб сайта www.queen-weddings.com.

I. ПРЕДМЕТ

Art. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Queen-weddings“ ООД, EİK (наричано за краткост „Queen Weddings“) и Посетителите на уеб-сайта https://queen-weddings.com (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Art. 2. (1) Информация относно Queen Weddings:

Наименование: „Queen Weddings“ ООД
EİK:
Седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, g. Plovdiv 4000, Southern District, str. „“ № 6
Данни за кореспонденция: област Пловдив, община Пловдив, g. Plovdiv 4000, Southern District, str. „“ № 6, e-mail: office@queen-weddings.com

(2) Commission for the Protection of Personal Data

Address: g. Sofia 1592, is it. "Prof. Tsvetan Lazarov" no 2
tel.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
fax: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Website: www.cpdp.bg

Art. 3. Сайтът на Queen Weddings предоставя на Посетителите информация относно дейността и услугите на Queen Weddings, както и достъп до публикуваните новини и материали.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Art. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Queen Weddings и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Queen Weddings.

(2) Изображенията в Сайта на Queen Weddings и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Queen Weddings не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Queen Weddings.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Queen Weddings, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Art. 5. (1) Queen Weddings не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Queen Weddings върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Art. 6. (1) Queen Weddings предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Queen Weddings не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Сайта, Посетителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от Еведа на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) Considered by 28.05.2018 Mr., which is the starting date of application of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council from 27 April 2016 year on the protection of natural persons in relation to the processing of personal data and on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46/EC (General regulation on the protection of personal data), съгласието за обработка на личните данни се взема от Посетителя изрично, in writing and for each specific case.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Art. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Еведа по всяко време, като Еведа своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Queen Weddings.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Art. 8. (1) Queen Weddings предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целевите от Посетителите резултати.

(2) Queen Weddings не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Queen Weddings не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Art. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Queen Weddings при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Art. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Art. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.01.2018 g.