Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung

Настоящият документ установява правилата, които Königin-Hochzeiten Ltd., eik , със седалище и адрес на управление гр. Plovdiv 4000, Südbezirk, str. „“ № 6, прилага спрямо ползвателите на уеб сайт www.queen-weddings.com.

Политика за лични данни

Kunst. 1. (1) „Queen-weddings“ ООД събира и обработва личните данни на ползвателите на уебсайта на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие на ползвателя;

Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Queen-weddings“ ООД, Ползвателите изрично се съгласяват, че „Queen-weddings“ ООД има право да обработва личните им данни, предоставени за целите на изпълнението на услугите.

(3) Besucher erklären sich damit einverstanden, einen Newsletter zu erhalten 28.05.2018 Besucher erklären sich damit einverstanden, einen Newsletter zu erhalten, Besucher erklären sich damit einverstanden, einen Newsletter zu erhalten (Besucher erklären sich damit einverstanden, einen Newsletter zu erhalten) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates von 27 des Europäischen Parlaments und des Rates von 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Allgemeine Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten), съгласието за обработка на личните данни се взема от Ползвателя изрично, Allgemeine Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten.

Kunst. 2. (1) „Queen-weddings“ ООД събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите за целите на предоставяне на Услугите, включително за следните цели:

счетоводни цели;

статистически цели;

защита на информационната сигурност;

обезпечаване на предоставяне на съответната услуга;

разрешаване на спорове между Ползвателите и трети лица;

(2) „Queen-weddings“ ООД следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

законност и добросъвестност;

точна определеност на целите на обработката;

съотносимост с целите на обработката;

точност и актуалност

съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Kunst. 3. (1) „Queen-weddings“ ООД не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

(2) Ал. 1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

Kunst. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, „Queen-weddings“ ООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на „Queen-weddings“ ООД.

(3) Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на „Queen-weddings“ ООД.

Kunst. 5. В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за когото се отнасят, „Queen-weddings“ ООД има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Kunst. 6. „Queen-weddings“ ООД предоставя на Ползвателите достъп до личните данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите.

Kunst. 7. „Queen-weddings“ ООД предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

Kunst. 8. „Queen-weddings“ ООД предоставя на държавни органи лични данни на Ползвателите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Kunst. 9. След постигане на целите на обработката на личните данни на Ползвателите, „Queen-weddings“ ООД унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Kunst. 10. (1) Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до „Queen-weddings“ ООД искане за предоставяне на достъп по електронен път.

(2) „Queen-weddings“ ООД предоставя достъп само до данните, отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Kunst. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от „Queen-weddings“ ООД следното:

потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват, има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

Kunst. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от „Queen-weddings“ ООД има право по всяко време да поиска от „Queen-weddings“ ООД следното:

да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;

да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Kunst. 13. (1) Исканията, отправени до „Queen-weddings“ ООД съгласно настоящата политика, трябва да съдържат най-малко следното:

име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

описание на искането;

предпочитана форма за предоставяне на информацията;

подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Kunst. 14. (1) „Queen-weddings“ ООД се произнася по искането на физическото лице съгласно чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от „Queen-weddings“ ООД до 30 werktags, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на „Queen-weddings“ ООД.

(3) „Queen-weddings“ ООД уведомява писмено физическото лице, отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от „Queen-weddings“ ООД до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.

(4) Липсата на уведомление от страна на „Queen-weddings“ ООД до физическото лице по този член ще се смята за отказ.

Kunst. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

да възрази пред „Queen-weddings“ ООД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Kunst. 16. (1) Физическото лице се съгласява, че „Queen-weddings“ ООД има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които „Queen-weddings“ ООД предлага.

(2) „Queen-weddings“ ООД осигурява на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до „Queen-weddings“ ООД и чрез легитимация чрез лична карта.

(3) В случай, че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, „Queen-weddings“ ООД има право да извършва тези действия. Физическото лице може да отправи писмено възражение по електронна поща до „Queen-weddings“ ООД.

Надзорен орган:

Kommission für den Schutz personenbezogener Daten
Adresse: g. Sofia 1592, das ist ein. "Prof.. Tsvetan Lazarov “№ 2
tel.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, Faxgerät: 02/915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg
Webseite: www.cpdp.bg